Hírek


2020.07.27

A koronavírus világjárvány és az ennek eredményeképp jelentkező gazdasági kihívások kétségtelenül költségcsökkentésre késztették, késztetik a vállalkozásokat, ami sok esetben létszámcsökkentés végrehajtását is szükségessé teszi. A létszámcsökkentés folyamata azonban szigorú szabályozás alá esik a világon mindenhol, ahol a munkavállaló jogait a jogszabályok és a bíróságok ítéletei egyaránt védik. Különösen igaz ez a megállapítás a csoportos létszámleépítésre. A létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok és folyamatok Európa szerte különböznek.Ez a cikk áttekintést ad azokról a szempontokról, melyeket a vállalkozásoknak figyelembe kell venniük, amikor bizonyos európai országokban létszámleépítést (különösen csoportos létszámcsökkentést) határoznak el. Ezzel együtt mindenképp javasoljuk, hogy ilyen esetekben mindig kérjenek egyedileg jogi tanácsot.

2020.07.15

A munkavállalók fokozatos visszatérése a munkahelyre jelentős kihívást jelent a munkáltatók számára abból a szempontból (is), hogy biztosítsák a biztonságos munkavégzés feltételeit. Ez a cikk betekintést enged különböző európai országok gyakorlatába azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell a munkáltatóknak ezzel kapcsolatosan megtenniük.

2020.03.18

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatót fogadott el a COVID-19 kapcsán a munkahelyeken leggyakrabban felmerülő adatkezelési kérdésekkel kapcsolatban. A tájékoztató itt olvasható: https://naih.hu/files/NAIH_2020_2586.pdf

2018.08.01.

Ügyvédi irodánk tagja adatvédelmi tisztviselő képesítést szerzett, így készséggel állunk ügyfeleink rendelkezésére adatvédelmi joggal kapcsolatos kérdésekben is, ideértve az Európai Unió 2018. május 25-étől hatályos adatvédelmi rendelete (GDPR) alkalmazását is.

2018.04.05.

Az EU új adatvédelmi rendelete, közkeletű elnevezéssel: a GDPR 2018. május 25-én lép hatályba; az új rendelet alapjaiban fogja megváltoztatni a személyes adatok kezelését és védelmét Európában.

A GDPR hatálya kiterjed minden olyan szervezetre, mérettől függetlenül, mely az Európai Unió területén élő személyek részére nyújt szolgáltatást. Amennyiben egy vállalkozásnak vannak az EU területén vevői ill. ügyfelei, a GDPR hatálya a vállalkozásra minden valószínűség szerint kiterjed még abban az esetben is, ha a szolgáltatást nyújtó cég székhelye nem az EU területén van.

A GDPR rendelkezéseinek megszegése súlyos anyagi szankciókat vonhat maga után: a kiszabható bírság maximuma a cég globális éves árbevételének 4%-a vagy 20 Millió Euró (a kettő közül a magasabbik összeg) lehet. A közelmúltban a Facebook-ra és a WhatsApp-ra is bírságot szabtak ki Spanyolországban adattovábbítási gyakorlatukkal összefüggésben. Ugyan a Facebook-ra és a WhatsApp-ra kivetett bírságok ez alkalommal nem voltak jelentősek, a kiemelkedően magas bírságok kiszabásának lehetősége a GDPR-nak való megfelelőséget minden vállalkozás számára stratégiai fontosságúvá teszi.

A 10 legfontosabb dolog, amit javaslunk, hogy Ön is tegyen meg:
A GDPR a vállalkozások számára több kötelezettséget is előír a személyes adatok kezelésével (ideértve azok gyűjtését, felhasználását és tárolását is) összefüggésben. Az alábbiakban kiemeljük az általunk legfontosabbnak tartott tíz olyan területet, amellyel kapcsolatban javasoljuk, hogy gondolja át, hogy adatkezelési gyakorlata megfelel-e az új rendelkezéseknek.

1. Tekintse át (és ha szükséges, módosítsa) minden, személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi dokumentumát a GDPR-nak való megfelelőség tükrében.
2. Hozzon létre és vezessen be a személyes adatok kezelésére, az érintettek jogainak védelmére vonatkozó új adatvédelmi szabályzatokat és eljárásrendet, mely biztosítja a GDPR által előírt minden kötelezettség teljesítésének számonkérhetőségét is.
3. Új munkavállaló felvételével vagy a meglévő munkaerő továbbképzésével biztosítsa, hogy legyen egy olyan munkavállalója a cégnél, aki alkalmas arra, hogy átlássa a cég adatkezelési gyakorlatát és annak a GDPR-ral való összhangját.
4. Amennyiben a vállalkozásának tevékenysége több EU-s országra is kiterjed, jelöljön ki egy képviselőt az EU területén annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy csak egy nemzeti adatvédelmi hatósággal kelljen kapcsolatban lennie.
5. Biztosítson képzést minden olyan munkavállalója részére, aki személyes adatok kezelésében vesz részt, annak érdekében, hogy munkavállalói is tisztában legyenek a GDPR szerinti új kötelezettségeikkel.
6. Gondoskodjon arról, hogy valamennyi olyan vállalkozással, aki az Ön cége számára adatfeldolgozást végez, megfelelő szerződést kössön.
7. Minden adatvédelmi tevékenységet megfelelően adminisztráljon.
8. Gondoskodjon arról, hogy minden, az Európai Unió területén kívülről jövő vagy oda irányuló adattovábbítás megfeleljen a GDPR által előírt követelményeknek.
9. Vezessen be magas szintű adatvédelmi rendszereket az adatvédelmi incidensek bekövetkezése esélyének minimalizálására, míg arra az esetre, ha ilyen mégis bekövetkezne, építsen ki megfelelő eljárási rendet.
10. Biztosítsa, hogy a vállalkozása által bevezetésre kerülő új rendszerekbe a személyes adatok védelme alapértelmezetten beépítésre kerüljön.

A Meritas Adatvédelmi Szekciójának honlapján további információkat és híreket talál a témával kapcsolatban

A GDPR-nak való megfelelőség érdekében megteendő intézkedésekról szóló rövid, angol nyelvű videónkat is szívesen ajánljuk figyelmébe.

A GDPR magyar nyelvű hiteles szövege itt elérhető.

2017.09.15.

A Meritas EMEA régió Peres Szekciója örömmel jelenti be új kiadványát: Útmutató - Követelésbehajtás Európában. A 44 oldalas, színes prospektus összefoglalja, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre 22 európai országban arra, hogy eredményesen lehessen egy követelést érvényesíteni. Amellett, hogy a Kézikönyv kitér a két vonatkozó EU rendelet bemutatására, uniós tagállamonként külön is ismerteti a vagyon felderítésének, biztosításának, nem vitatott követelések érvényesítésének és behajtásának lehetőségeit is. Reméljük, hogy a Kézikönyvet hasznosnak találja – további információért vagy részletes jogi tanácsért forduljon kollégáinkhoz a Kézikönyv egyes fejezetének végén feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

2017.06.27.

Örömmel mutatjuk be az irodánk által készített, angol nyelvű Magyar Munkajogi Iránytű (Labor Law Guide) kiadványunkat, mely a magyar munkajogi szabályozás alapvető rendelkezéseit foglalja közérthetően össze. Bízunk benne, hogy hasznosnak találja kiadványunkat – amennyiben részletesebb tájékoztatásra van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

2017.06.07.

A cégek életében fontos dátum a május 31-e: eddig az időpontig kötelesek a cégek a beszámolójukat letétbe helyezni és közzétenni. A jogszabályi kötelezettség teljesítése az ügyvezetés számára is kiemelten fontos: a magyar csődjogi szabályozás értelmében ugyanis amennyiben az ügyvezetés a felszámolás kezdő időpontját megelőzően nem tett eleget az adós éves beszámolója közzétételi kötelezettségének, a hitelezői érdekek sérelmét vélelmezni kell, mely az ügyvezetésnek az adós társaság tartozásaiért való felelőssége megállapítását vonhatja maga után.

Számos bírósági döntés született már a csődtörvény 33/A. §-ának értelmezése kapcsán. Egy közelmúltbeli fővárosi ítélőtáblai döntés hangsúlyozza a beszámoló közzétételének elmulasztása kapcsán, hogy ilyen esetben ugyan a törvényi vélelem megdönthető, a bizonyítási teher ugyanakkor megfordul, és az adós vállalkozás köteles bizonyítani azt, hogy a hitelezői érdekek elsődlegessége alapján járt el.

A döntés fontos tanulságokat hordoz a fizetőképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte időpontjának meghatározási szempontjait illetően is.

Ügyvédi irodánk készséggel áll szíves rendelkezésére a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmezéséhez nyújtott segítséggel vagy egy, a Cstv. 33/A §-a alapján indított perbeli képviselet ellátásával mind felperesi, mind alperesi oldalon.

2017.05.16.

Az európai Meritas ügyvédi irodák munkajogi szekciójának éves közgyűlését május 11-12-én tartották Bécsben, ahol irodánkat dr. Kovács Nóra képviselte.

Ügyfelekkel folytatott tartalmas beszélgetések mellett meghallgathattuk egy bécsi egyetemi professzor előadását, aki napjaink egyik legaktuálisabb munkajogi kihívásáról, a magyarra haknigazdaságnak fordított gig economy (crowd working) munkajogi vetületeit vázolta fel. Megosztottuk egymással tapasztalatainkat azzal kapcsolatosan is, hogy a szekció legutóbbi kiadványa, a European Guide to International Mobility milyen fogadtatásban részesült. Megállapodtunk a jövő évi kiadványunk témájában is, és Dr. Kovács Nóra bekerült abba a bizottságba, mely a tematika részletes kidolgozásáért lesz felelős.

Szolgáltatásaink


Ügyvédi irodánk elsősorban a társasági, gazdasági és nemzetközi kereskedelmi ágazatokban nyújt jogi szolgáltatást. Irodánk megbízásai kiterjednek számos amerikai és európai vállalat magyarországi befektetéseivel kapcsolatos képviseletére, beleértve a cégalapítást, a már bejegyzett cégek felvásárlását, illetve az azokba történő befektetéseket. Szolgáltatásaink kiterjednek részvényvásárlások és vegyesvállalati megállapodások, részvénytulajdonosi megállapodások, munkajogi szerződések, finanszírozási szerződések, és egyéb üzleti megállapodások elkészítésére angol, német és magyar nyelven, beleértve a szerződéskötést megelőző tárgyalások lebonyolítását és a szerződéskötés egyéb előkészületeit.
Irodánk jelentős tapasztalattal rendelkezik különböző iparágak területén, mint például az autó-, acél-, vegyi- és szépségipart, továbbá a kereskedelmi, élelmiszer, ingatlanfejlesztési és film iparágakat. Irodánk több évtizedes kapcsolatot ápol biztosítási- és bankcsoportokkal, melynek keretében ügyfeleit peres és nemperes eljárásokban képviseli. Irodánk teljes körű jogi szolgáltatást nyújt magyar cégek ill. leányvállalatok alapítása során, beleértve a tevékenység megkezdéséhez szükséges engedélyek megszerzésében való közreműködést is.

Jogi szolgáltatásainkat magyar, angol és német nyelven nyújtjuk.

SzakterületekTársasági jog:

Teljeskörű jogi szolgáltatás magyarországi cégek alapításával összefüggésben; cégek létesítő okiratának módosítása; M&A, egyéb átalakulási eljárások; alapszabályok, részvénytulajdonosi megállapodások, ügyrendek stb. készítése


Csődjog:

Magyar adós társaságok ellen irányuló igények érvényesítése, a követelések behajtása, peren kívüli megállapodások útján vagy csőd-, felszámolási- illetve peres eljárásokban történő hitelezői, illetve felperesi képviselet útján; számos magyar társaság csődeljárását, illetve saját maga ellen indított felszámolási eljárását is felügyeltük;


Munkajog:

Munkaszerződések megszövegezése; jogi tanácsadás nyújtása a cégek napi munkajogi kérdéseinek tárgyában; jogi tanácsadás és dokumentumok elkészítése a munkaviszony megszüntetése körében; csoportos létszámleépítés terén; munkavállalási- és egyéb engedélyek megszerzésében való közreműködés, stb.

A Meritason belül létrehoztuk egy Employment, Benefits and Immigration szekciót (EBI szekció) a helyi és nemzetközi munkajogra szakosodott ügyvédek együttműködésének még hatékonyabbá tétele érdekében. Tudjon meg többet arról, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtunk és hogy hogyan működünk és olvasson néhány érdekes sikertörténetet a Mertias Employment Group kiadványunkban.


Ingatlanjog:

Adásvételi szerződések megfogalmazása; az ügyfél képviselete a földhivatal és egyéb hatóságok előtti eljárásban; a szükséges engedélyek megszerzésében történő közreműködés ; a megvásárolandó ingatlan jogi helyzetéről szóló teljeskörű információ beszerzése; ügyvédi letéti szolgáltatás nyújtása, bérleti szerződések megfogalmazása;


Szerzői jogok:

Cégek képviselete a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt a védjegyeljárások során; Segítségnyújtás a védjegy-igényléshez szükséges mellékletek teljeskörű beszerzésében; Jogi képviselet a védjegyekkel és védjegyoltalommal kapcsolatos bírósági eljárásokban;


Peres képviselet:

Bírósági peres és nemperes eljárások során ügyfeleink képviselete kapcsán nagy hangsúlyt fektetünk az alábbiakra: jogi szolgáltatásaink az eljárás teljes egészére vonatkoznak, kezdve a peres eljárásokat megelőző egyeztetési tárgyalásokkal, a keresetlevél és egyéb bírósági beadványok megfogalmazásán keresztül az ügyfelek bírósági tárgyalásokon, valamint az illetékes másodfokú- és felülvizsgálati bíróság előtt történő képviseletéig. Célunk az, hogy ügyfeleinket legjobb tudásunk szerint lássuk el általunk reálisnak ítélt információval mind a peres eljárás kimenetelével, mind pedig a tényleges megtérülés esélyeivel kapcsolatban.


Partnerek

Dr. Kovács Nóra

Az iroda alapító partnere, aki magna cum laude minősítéssel végzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Jogi Karán. Dr. Kovács Nóra elsősorban társasági- és gazdasági joggal foglalkozik, valamint részt vett számos nemzetközi kereskedelmi ügylet lebonyolításában és képviseletet látott el polgári perekben, csőd- és felszámolási eljárásokban. A fentieken túlmenően Dr. Kovács számottevő munkajogi tapasztalattal rendelkezik, az iroda ügyfeleinek teljeskörű munkajogi szolgáltatást nyújt, beleértve a munkaügyi peres képviseletet is. Dr. Kovács folyékonyan beszél magyarul, angolul és németül.
Dr. Kovács a Bloomberg BNA által elismert szakértő: https://www.bna.com/nra-kovcs-m17179935983
A "Business Operations in Hungary" (Bloomberg BNA Tax Management Portfolio) szerzője.
Az iroda alapító partnere, aki magna cum laude minősítéssel végzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Jogi Karán. Dr. Forrai Judit elsősorban ingatlanjoggal és társasági joggal foglalkozik, továbbá részt vett számos nemzetközi vállalatfelvásárlás és átalakulás előkészítésében és lebonyolításában, továbbá peres és nemperes eljárások teljeskörű intézésében. Dr. Forrai többéves tapasztalattal rendelkezik kereskedelmi ügyletek jogi hátterének kialakításában és általános polgári jogi kérdésekben történő jogi szolgáltatás nyújtásában. Dr. Forrai folyékonyan beszél magyarul, angolul és finnül.


Dr. Forrai Judit


Publikációk

Meritas Guide to Employee

Non-Compete Agreements


Download

Meritas Guide to Employment

Law on a Business Sale


Download

Offshore Financial Services

Guide


Download

Meritas European Guide to

International Mobility


Download

Labor Law

Guide


Download

Meritas Guide To Debt Collection

In Europe Final Draft


Download

Meritas guide To Defective

Products Litigation in EMEA


Download

Meritas European & Middle East Guide to

Monitoring Employees in the Workplace


Download

Kapcsolat

Cím:

1146 Budapest
Hermina út 17.
B. Torony, VIII. em

Telefon:

(36-1) 266-9168

Fax:

(36-1) 485-0000

Ezt a honlapot a Dr. Kovács Nóra Ügyvédi Iroda (nyilvántartási szám: 2159, nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara - 1055 Budapest, Szalay u. 7.) és a Dr. Forrai Judit Ügyvédi Iroda (nyilvántartási szám: 1784, nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara - 1055 Budapest, Szalay u. 7.) társulása tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Adatvédelmi tájékoztató